Tòa CT1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A19 B8 B18 C10 C20 D1 D11

Room A

A2 (76 m2)

Giá: Liên hệ

 

A3 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A4 (71.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A5 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A6 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A7 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A9 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A12 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A13 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A14 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A15 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A16 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A17 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

 

A19 (76.16 m2)

Giá: Liên hệ

Room B

B8 (76.93 m2)

Giá: Liên hệ

 

B18 (76.93 m2)

Giá: Liên hệ

Room C

C10 (89.2 m2)

Giá: Liên hệ

 

C20 (89.2 m2)

Giá: Liên hệ

Room D

D1 (110.74 m2)

Giá: Liên hệ

 

D11 (110.74 m2)

Giá: Liên hệ

Đăng ký tải tài liệu Đăng ký xem căn hộ mẫu