Cập nhật tiến độ mới nhất ngày 20/07/2017: CT3 xây đến tầng 26 , CT2B xây đến tầng 21, CT2A xây đến tầng 19, CT1 xây đến tầng 21  

 

Đăng ký tải tài liệu Đăng ký xem căn hộ mẫu